MENU

วาฬเกยตื้น เวอร์ชั่นเกาหลี Cover by Kyutae Oppa 「เนื้อเพลง」

고래 한 마리가 헤엄쳐
(โค แล ฮัน มา ลี กา เฮ ออม ชยอ)
오늘 따라 왠지 아파 보여
(โอ นึล ตา รา เวน จี อา พา โพ ยอ)


วาฬเกยตื้น เวอร์ชั่นเกาหลี Cover by Kyutae Oppa 「เนื้อเพลง」

고래 한 마리가 헤엄쳐
(โค แล ฮัน มา ลี กา เฮ ออม ชยอ)
오늘 따라 왠지 아파 보여
(โอ นึล ตา รา เวน จี อา พา โพ ยอ)
사랑을 찾아 떠난 넌
(ซา รา งึล ช่า จา ตอ นัล นอน)
상처만 안 곳으로 져가네
(ซัง ช่อ มัน อัน โก ซือ โล จยอ กา เน)
기억해
(คี ออก เฮ)
사랑하면
(ซา รัง ฮา มยอน)
아프게 하지 말고

(อา พือ เก ฮา จี มัล โก)
그리고 기억해
(คือ ลี โก คี ออก เฮ)
왜 가슴아픈지
(เว คา ซึม อา พึน จี)
니가 시작 할 거야
(นี กา ชี จัก ฮัล กอ ยา)

**사랑이란
(ซา รา งี รัน)


길 잃은거
(คี ลี รึน กอ)
누구에게 물어도 이해못해
(นู กู เอ เก มุ ลอ โด อี เฮ มช เฮ)

왠냐면 나는 상처만은 고래
(เวน นยา มยอน นา นึน ซัง ช่อ มา นึน โก แล)
가슴이 너무 아파요
(คา ซือ มี นอ มู อา พา โย)

나는 항상 몰았어
(นา นึน ฮัง ซัง โม รัช ซอ )
그녀가 나를 항상 아프게
(คือ นยอ กา นา รึล ฮัง ซัง อา พือ เก)
네 가슴게속 아파워
(เน คา ซึม เก ซก อา พา วอ)
그녀의 아픈 말투들이
(คือ นยอ เอ อา พึน มัล ทู ดือ รี)
사랑해

(ซา รัง เฮ)
보고 싶어
(โพ โก ชี พอ)
근데 그녀는 나를 사랑 안 해
(คึน เด คือ นยอ นึน นา รีล ซา รัง อัน เฮ)


난 그녀를 잊으려 노력해요
(นัน คือ นยอ รึล อี จือ รยอ โน รยอก เฮ โย)
이렇게 말해요
(อี ร็อก เฮ มัล เฮ โย)

사랑이란
(ซา รา งี รัน)
길 잃은거
(คี ลี รึน กอ)

누구에게 물어도 이해못해
(นู กู เอ เก มุ ลอ โด อี เฮ มช เฮ)
왠냐면 나는 상처만은 고래
(เวน นยา มยอน นา นึน ซัง ช่อ มา นึน โก แล)
가슴이 너무 아파요
(คา ซือ มี นอ มู อา พา โย)

사랑이란
(ซา รา งี รัน)
길 잃은거
(คี ลี รึน กอ)
누구에게 물어도 이해못해
(นู กู เอ เก มุ ลอ โด อี เฮ มช เฮ)
왠냐면 나는 상처만은 고래


(เวน นยา มยอน นา นึน ซัง ช่อ มา นึน โก แล)
가슴이 너무 아파요
(คา ซือ มี นอ มู อา พา โย)


วาฬเกยตื้น เวอร์ชั่นเกาหลี Cover by Kyutae Oppa 「เนื้อเพลง」 - แปลภาษาไทย

โคเรฮันมารีกาแฮออมซอ
โอนึลตาลลาเวนจีอาพาโบยอ
ซารางอึลชัดอาตอนันนอน
ซางชอมันอันโกซือรอจอกาแน
คียอกแฮ ซารางฮามยอน
อาพือเกฮาจีมัลโก คือลีโกคียอดแฮ
แวคาซึมอาพึนจี
นีกาซีจักกอยา
ซารางอีราน คิลอีลอืนกอ
นูกูเอเกมูลออโดอีเฮมดแฮ
เวนามยอนนานึนซังชอมันอืนโกเล
คาซืมอีนอมูอาพาโย
นานึนอังซังมลลัดออ

คือนอคานาลืลฮังซังอาพือเก
เนกาซึมอีเกซกอาพาวอ
คือนอเยอาพึนมัลทูดึลอี
ซารางเฮ
โพโกชีพออ
คืนเดคือนอนึนนารึลซารองอันเฮ
นันคือนอลึลลอโนลยอกเฮโย


อีลอแคมัลแฮโย
ซารางอีราน คิลอีลอืนกอ
นูกูเอเกมูลออโดอีเฮมดเฮ

เวนามยอนนานึนซังชอมันอืนโกเล
คาซืมอีนอมูอาพาโย
ซารางอีราน คิลอีลอืนกอ
นูกูเอเกมูลออโดอีเฮมดเฮ
เวนามยอมนานึนซังชอมันอืนโกเล
คาซืมอีนอมูอาพาโย