MENU

เจ็บจริง - Atom ชนกันต์ 「เนื้อเพลง」

ถ้าไม่อยากเจ็บจริง อย่ายิ้มให้ผม
ไม่อยากทำใจคุณให้ร้าวระบม
ได้โปรดอย่าทำให้ผมหลงคุณ
โปรดอย่าเข้าใจผิดเพี้ยน ที่เห็นเงียบๆอย่างนั้น


เจ็บจริง 「เนื้อเพลง」 - Atom ชนกันต์

ถ้าไม่อยากเจ็บจริง อย่ายิ้มให้ผม
ไม่อยากทำใจคุณให้ร้าวระบม
ได้โปรดอย่าทำให้ผมหลงคุณ
โปรดอย่าเข้าใจผิดเพี้ยน ที่เห็นเงียบๆอย่างนั้น
จริงๆผมมองคุณอยู่เหมือนกัน
แต่ห่วงว่าคุณจะไม่ปลอดภัย
*เพราะผมยังคงโกรธ ยังคงแค้น
ใครต่อใครที่แล้วมา
ที่ทำผมเจ็บ ทุรนทุรายและมีน้ำตา
**อย่าให้ผมลงที่คุณเลย
อย่าให้ผมทำให้คุณเจ็บใจ
อย่าให้อารมณ์ที่ยังค้างข้างใน
อย่าให้ผมใช้มันทำร้ายคุณ


อย่าให้ผมลงที่คุณเลย
ที่ใครเขาทำให้ผมเจ็บใจ
ไม่อยากให้คุณต้องรับเอาไว้
ถ้าไม่อยากเจ็บจริง โปรดอย่ายิ้มให้ผมเลย
โปรดอย่าเข้าใจผิดเพี้ยน ที่เห็นเงียบๆอย่างนั้น
จริงๆผมมองคุณอยู่เหมือนกัน
แต่ห่วงว่าคุณจะไม่ปลอดภัย
*เพราะผมยังคงโกรธ ยังคงแค้น
ใครต่อใครที่แล้วมา
ที่ทำผมเจ็บ ทุรนทุรายและมีน้ำตา
**อย่าให้ผมลงที่คุณเลย
อย่าให้ผมทำให้คุณเจ็บใจ
อย่าให้อารมณ์ที่ยังค้างข้างใน
อย่าให้ผมใช้มันทำร้ายคุณ


อย่าให้ผมลงที่คุณเลย
ที่ใครเขาทำให้ผมเจ็บใจ
ไม่อยากให้คุณต้องรับเอาไว้
ถ้าไม่อยากเจ็บจริง โปรดอย่ายิ้มให้ผมเลย
อย่าให้ผมลงที่คุณเลย
อย่าให้ผมทำให้คุณเจ็บใจ
อย่าให้อารมณ์ที่ยังค้างข้างใน
อย่าให้ผมใช้มันทำร้ายคุณ
อย่าให้ผมลงที่คุณเลย
อย่าให้ผมทำให้คุณเจ็บใจ
อย่าให้อารมณ์ที่ยังค้างข้างใน
อย่าให้ผมใช้มันทำร้ายคุณ
อย่าให้ผมลงที่คุณเลย
ที่ใครเขาทำให้ผมเจ็บใจ


ไม่อยากให้คุณต้องรับเอาไว้
ถ้าไม่อยากเจ็บจริง โปรดอย่ายิ้มให้ผมเลย